religion update

ha!

one seder – check.
eat kitniyot – check.
seven day holidays – check.

yep. i’m israeli now.